Zwrot zysku wypracowanego przez spółkę jawną jest opodatkowany tylko raz – PIT

Wspólnik spółki jawnej występuje ze spółki, w związku z czym poza zwrotem wkładu otrzymuje zwrot części zysku wypracowanego przez spółkę w latach ubiegłych. Czy wypłacony zysk z lat ubiegłych wcześniej opodatkowany zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinien być powtórnie opodatkowany w związku z jego wypłatą?

Zgodnie z art. 8 ust. 1  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. W myśl art. 21 ust. pkt 50 tej ustawy wolne od podatku dochodowego są, między innymi, przychody otrzymane w związku ze zwrotem wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych wkładów. W związku z powyższym  wypłacony wspólnikowi zysk z lat ubiegłych nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Powyższy pogląd jest zgodny z wyrokiem NSA z dnia 23 kwietnia 2013 r. (sygn. akt II FSK 1800/11), w którym sąd stwierdził, że „dochód wspólnika będzie podlegał opodatkowaniu tylko raz, albo przy wypłacie zysku z działalności spółki, albo przy okazji rozliczenia, w związku z jego wystąpieniem ze spółki, z tytułu majątku przekraczającego wartość wkładu wspólnika. Jeżeli wspólnik otrzymany i opodatkowany zysk z działalności spółki pozostawia w spółce, a zatem reinwestuje, tym samym zwiększa wartość wniesionego przez siebie do tej spółki wkładu. W takiej sytuacji mamy do czynienia z podwyższeniem wartości wniesionego wkładu w trakcie działalności spółki, którą to okoliczność należy uwzględnić ustalając wysokość udziału kapitałowego przypadającego do zwrotu ustępującemu wspólnikowi tytułem wniesionego przez niego wkładu i korzystać będzie ona w pełni ze zwolnienia podatkowego”.

Kategorie: PIT.