Zwrot zebranych emerytur do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. – ZUS

W dniu 30 stycznia 2014 r., prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wpłacie emerytur, do których prawo zostało zawieszone w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r.

Wiadomość ta jest dobra dla emerytów, którym w 2011 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesił świadczenie w związku z zakazem łączenia pensji z emeryturą. Emeryci będą mogli je teraz odzyskać wraz z odsetkami.

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, przewiduje zwrot zebranych emerytur do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. Początkowo projekt ustawy przewidywał roczny termin na załatwienie wszelakich formalności, jednak na końcowym etapie legislacyjnym, została wprowadzona poprawka do ustawy, która zniosła przedmiotowe ograniczenie.
W związku z powyższym nie ma terminu, w jakim należy ubiegać się o zwrot emerytur, nie ma też potrzeby wydania zapowiadanego wcześniej rozporządzenia regulującego kwestię terminu końcowego składania wniosków.

Prawo do zwrotu zawieszonej wypłaty mają osoby, które spełniły łącznie dwa warunki:

  • nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r.,
  • prawo do emerytury zostało im zawieszone po 30 września 2011 r. w związku z kontynuowaniem zatrudnienia bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy.

Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami osoby te mogły one pobierać emeryturę i kontynuować pracę u dotychczasowego pracodawcy tylko do 30 września 2011 r., czyli przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Jeśli do tego dnia nie rozwiązały stosunku pracy, prawo do emerytury ulegało zawieszeniu. Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli złożą do ZUS odpowiedni wniosek, urząd w ciągu 60 dni wyda decyzję o zwrocie świadczenia. Natomiast w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji ZUS można się od niej odwołać do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję). W sytuacji gdy  decyzja ZUS będzie niekorzystna, można się odwołać do sądu apelacyjnego, a potem jeszcze do Sądu Najwyższego.

Ministerstwo Pracy gwarantuje, że osoby, których sprawy toczą się w sądach, bo zaczęły walczyć o zabrane świadczenia zanim Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność przepisów z ustawą zasadniczą. nie mają powodów do niepokoju.

Informacja ta jest ważna dla osób, które do 31 października 2011 r. nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego (dla kobiet – 60 lat, a dla mężczyzn – 65 lat). Ustawa nakłada na nie dodatkowe obowiązki : są obowiązane dostarczyć do ZUS zaświadczenie o wysokości przychodów za lata 2011 i 2012, bo ich wysokość miała znaczenie dla zawieszenia i zmniejszenia emerytur zgodnie z art. 104 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Nowa ustawa reguluje sposób obliczania kwoty zawieszonej emerytury. Będzie ona stanowić sumę należnych emerytur, które podlegały zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. z uwzględnieniem ich waloryzacji oraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.