Zwrot zabranych emerytur do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. – ZUS

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, przewiduje zwrot zabranych emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. Początkowo projekt ustawy przewidywał roczny termin na załatwienie wszelkich formalności związanych ze zwrotem, jednak na końcowym etapie legislacyjnym została wprowadzona poprawka do ustawy, która zniosła przedmiotowe ograniczenie. W związku z powyższym – nie ma terminu, w jakim należy ubiegać się o zwrot, nie ma też potrzeby wydania zapowiadanego wcześniej rozporządzenia regulującego kwestię terminu końcowego składania wniosków.

Prawo do zwrotu zawieszonej wypłaty mają osoby, które spełniły łącznie dwa warunki:

  • nabyły prawo do emerytury przed dniem 1 stycznia 2011 r.,
  • prawo do emerytury zostało im zawieszone po dniu 30 września 2011 r. w związku z kontynuowaniem zatrudnienia bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy.

Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami, osoby te mogły pobierać emeryturę i kontynuować pracę u dotychczasowego pracodawcy tylko do dnia 30 września 2011 r., czyli przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Jeśli do tego dnia nie rozwiązały stosunku pracy, prawo do emerytury ulegało zawieszeniu.

Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli złożą do ZUS odpowiedni wniosek, urząd w ciągu 60 dni wyda decyzję o zwrocie świadczenia. Ministerstwo Pracy gwarantuje, że osoby, których sprawy toczą się w sądach, bo zaczęły walczyć o zabrane świadczenia zanim Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność przepisów z ustawą zasadniczą, nie mają powodów do niepokoju.

Informacja ta jest ważna dla osób, które do 31 października 2011 r. nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego (dla kobiet – 60 lat, a dla mężczyzn – 65 lat). Ustawa nakłada na nie dodatkowe obowiązki: są obowiązane dostarczyć do ZUS zaświadczenie o wysokości przychodów za lata 2011 i 2012 (ich wysokość miała znaczenie dla zawieszenia i zmniejszenia emerytur zgodnie z art. 104 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Nowa ustawa reguluje sposób obliczania kwoty zawieszonej emerytury. Będzie ona stanowić sumę należnych emerytur, które podlegały zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. z uwzględnieniem ich waloryzacji oraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego.

Przedmiotowa ustawa nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw.

źródło