Zwrot kwot będących wcześniej podstawą do odliczenia należy ująć w zeznaniu rocznym PIT – PIT

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje w art. 45 ust. 3a, że jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał…

18_Zwrot kwot będących wcześniej podstawą do odliczenia należy

Kategorie: PIT.