Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia  22 maja 2014 r., nr ILPP2/443-233/14-4/MR rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik od 13 lipca 2009 roku prowadzi działalność gospodarczą. Specjalizuje się w sprzedaży detalicznej – internetowej art. sportowych. Dnia 17 sierpnia 2009 roku zakupił on drukarkę fiskalną – w celu ewidencjonowania sprzedaży. Przysługiwało mu wówczas zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej – ponieważ sprzedaż na rzecz osób indywidualnych, prowadzi wyłącznie przez internet i wszystkie transakcje mają odzwierciedlenie w aukcjach oraz przelewach bankowych. Kupując i rejestrując kasę fiskalną podatnik nie skorzystał z tego zwolnienia. W tym roku chciałby on wyrejestrować kasę fiskalną i zaprzestać z jej korzystania. Zapłata za dostarczony towar w całości będzie następować za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy. Nie będzie możliwości zapłaty gotówką. Transakcje będą dokonywane wyłącznie przez internet. Z prowadzonej ewidencji będzie wynikało jakiej transakcji dotyczy zapłata, kto jej dokonuje i na czyją rzecz.

Organ wykazał, że podatnik dotychczas nie skorzystał z przysługującego mu zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z uwagi na dokonywaną na rzecz osób fizycznych przez internet sprzedaż artykułów sportowych. Obecnie zamierza on zakończyć pracę tego urządzenia i po jego wyrejestrowaniu będzie nadal dokonywał sprzedaży internetowej artykułów sportowych na rzecz osób indywidualnych.

Organ podatkowy stanął na stanowisku, że podatnik może co do zasady wyrejestrować kasę rejestrującą zgłoszoną naczelnikowi urzędu skarbowego, kończąc pracę tego urządzenia w trybie fiskalnym zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących. Podatnik zdaniem organu może również pozostawić kasę rejestrującą w stanie technicznym odpowiadającym wymogom określonym w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące do momentu kiedy będzie ona ponownie wymagana do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego. Jednocześnie organ wykazał, że podatnik do momentu wystąpienia sprzedaży nieobjętej zwolnieniem, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, nie ma obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży na rzecz osób fizycznych lub na rzecz rolników ryczałtowych.

Reasumując, w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej artykułów sportowych, których dostawa dokonywana jest w systemie wysyłkowym (przez internet), gdy zapłata za towar w całości nastąpi za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy, a z prowadzonych ewidencji będzie wynikało, jakiej konkretnej transakcji zapłata dotyczyła, podatnk będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 36 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, nie dłużej niż do końca 2014 r., bez względu na wartość osiągniętego obrotu. W związku z nowym brzmieniem od 1 stycznia 2013 r. poz. 36 załącznika do ww. rozporządzenia w celu skorzystania z tego zwolnienia bez znaczenia pozostaje fakt wcześniejszego ewidencjonowania na kasie rejestrującej czynności o których mowa w tym przepisie.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.