Zwolnienie świadczeń z tytułu pobytu dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach lub klubach dziecięcych.

Zwolnienie to jest nielimitowane w zakresie wysokości świadczenia uzyskanego przez beneficjenta. Powołane zwolnienie dotyczy wyłącznie świadczeń otrzymywanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Istotne jest, aby uzyskane świadczenie zostało przekazane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, m.in. aby otrzymanie świadczenia zostało uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

Od dnia 1 stycznia 2016 rozszerzono zakres tego zwolnienia na świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w przedszkolach (przed 1 stycznia 2016 zwolnieniem objęte były jedynie świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych). Nie oznacza to jednak, że przed 1 stycznia 2016 po stronie pracowników, którym Spółka dofinansowywała ze środków ZFŚS pobyt dziecka w przedszkolu, powstały przychód ze stosunku pracy był każdorazowo opodatkowany. Przychód ten mógł być zwolniony z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj., do kwoty 380 zł w roku podatkowym (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 września 2015 r., IPPB4/4511-785/15-2/MS1, http://sip.mf.gov.pl).

Podsumowując od dnia 1 stycznia 2016 rozszerzono zakres zwolnienia na świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w przedszkolach – przy czym zwolnienie to jest nielimitowane w zakresie wysokości świadczenia uzyskanego przez beneficjenta.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.