Zwolnienie od spadków i darowizn w przypadku zasiedzenia nieruchomości

Zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 tej ustawy – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. Czy zwolnienie przedmiotowe z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn ma również zastosowanie w przypadku nabycia nieruchomości w sposób pierwotny a nie pochodny, tj. w drodze zasiedzenia?
Art. 4a ust.1 pkt 1 tej ustawy ma zastosowanie również w przypadku nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia, bowiem w przepisie tym, określając moment, od którego liczy się termin do zgłoszenia nabycia rzeczy, wymieniono art. 6 ust. 1 pkt 6 tej ustawy – czyli datę uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie.

W związku z powyższym zwolnieniem przedmiotowym z art. . 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn objęte jest również nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia. Powyższy pogląd potwierdza wyrok NSA z dnia 19 marca 2014 r. II FSK 883/12.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.