Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków i gruntów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków – PN

Na mocy art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności…

33. Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków i gruntów wpisanych