Zwolnienie należności za czas podróży służbowej – PIT

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw…

17. Zwolnienie należności za czas podróży służbowej

Kategorie: PIT.