Zwolnienia z podatku sprzedaży budynku niemieszkalnego oraz budynków gospodarczych – VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 24 października 2013 r., nr IPTPP2/443-672/13-2/KW rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku sprzedaży budynku niemieszkalnego oraz budynków gospodarczych wraz z gruntem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Planuje w najbliższym czasie ogłoszenie na podstawie art. 38 o lasach sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Gajówki. Przedmiotem sprzedaży będą dwie działki zabudowana budynkiem niemieszkalnym i budynkiem gospodarczym oraz działka zabudowana dwoma budynkami gospodarczymi. Wszystkie budynki pochodzą z I dekady XX wieku, a ich stan techniczny został oceniony przez rzeczoznawcę majątkowego jako średni lub odpowiednio mierny. Powyższe oznacza, iż wszystkie budynki cechuje znaczne zużycie techniczne. Budynek niemieszkalny oraz budynki gospodarcze, o których mowa w przedmiotowej sprawie, są trwale związane z gruntem. Przedmiotowe budynki nie są przeznaczone do rozbiórki. W stosunku do wyżej wymienionych budynków podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Dostawa budynku niemieszkalnego oraz budynków gospodarczych nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług. W okresie od 2008 r. do 2011 r. budynek niemieszkalny i budynki gospodarcze były przedmiotem dzierżawy. Podatnik nie ponosił wydatków na ulepszenie ww. budynków przekraczających 30% wartości początkowej tych budynków. Jedyny wydatek na remont o charakterze awarii w kwocie 5499 zł w 1998 r. oraz 872,38 zł w 2010 r. poniesiono na budynek niemieszkalny o wartości początkowej 78644,63 zł. Ponadto w stosunku do wydatków poniesionych w 2010 r. przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Organ podatkowy uznał, że planowana dostawa budynku niemieszkalnego oraz budynków gospodarczych znajdujących się na działkach nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Pierwsze zasiedlenie miało miejsce z chwilą oddania przedmiotowych budynków w dzierżawę tj. 1 lipca 2008 r. Zatem doszło do wydania ww. budynków do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynków upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Wobec powyższego, zdaniem organu, dostawa budynku niemieszkalnego i budynku gospodarczego znajdujących się na działce oraz budynków gospodarczych znajdujących się na działce, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, w przypadku gdy podatnik nie zrezygnuje ze zwolnienia i nie wybierze opcji opodatkowania wskazanej w art. 43 ust. 10 ustawy. Tym samym badanie przesłanek uprawniających do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy jest bezzasadne. Dodatkowo w sytuacji gdy podatnik nie wybierze opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy i dostawa przedmiotowych budynków będzie zwolniona od podatku, to dostawa gruntu, na którym budynki te są posadowione, w myśl art. 29 ust. 5 ustawy, będzie również korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powyższe planowana sprzedaż budynku niemieszkalnego i budynku gospodarczego wraz z działką oraz budynków gospodarczych wraz z działką będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz art. 29 ust. 5 ustawy, pod warunkiem, że nie zostanie wybrana opcja opodatkowania wskazana w art. 43 ust. 10 ustawy. Sprzedaż budynków wraz z gruntem daje więc podstawy do zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, a tym samym zwolnienia od podatku, należało uznać je za nieprawidłowe.

Kategorie: VAT.