Zwolnienia z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży artykułów odzieżowych dokonywanej w systemie wysyłkowym – VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 18 grudnia 2013 r., nr IPPP2/443-1127/13-2/KOM rozstrzygnął kwestię podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży artykułów odzieżowych dokonywanej w systemie wysyłkowym (za pośrednictwem poczty lub kuriera).

Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik prowadzi działalność w zakresie wysyłkowej sprzedaży artykułów odzieżowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, głównie przez serwis. Dostawa towarów jest prowadzona wyłącznie w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), a zapłaty za zakupione produkty dokonywane są przez osoby fizyczne za pośrednictwem poczty, banku, na rachunek bankowy podatnika oraz płatności elektronicznych (przelew bankowy na konto, płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU). Zakupiony u Podatnika towar wysyła on, po uregulowaniu należności przez klienta, bądź przesyłką pobraniową na prośbę klienta. Podatnik nie posiada kasy fiskalnej, w żadnym z przypadków nie przyjmuje gotówki fizycznie. Podatnik na chwilę obecną posiada jedno firmowe konto bankowe, na które wpływają wszystkie wpłaty od klientów.

Organ podatkowy uznał, że sprzedaż odzieży w systemie wysyłkowym nie została wymieniona w § 4 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, jako podlegająca obowiązkowi bezwzględnej ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Ponadto wykazał, że dostawa towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej następuje w formie sprzedaży wysyłkowej, a przyjętym sposobem zapłaty przez kupującego za zakupiony towar jest płatność za pośrednictwem poczty, banku, na rachunek bankowy podatnika oraz płatności elektroniczne (przelew bankowy na konto, płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU). W odniesieniu do każdej powyższej formy płatności za towar podatnik prowadzi ewidencję, z której wynika, jakiej konkretnie transakcji wpłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres). Podatnik ma zatem możliwość każdorazowej identyfikacji danych nabywcy przy każdej dokonanej sprzedaży (w tym jego imienia i nazwiska oraz adresu). W odniesieniu do płatności poprzez systemy płatnicze on-line (tutaj PayU) Organ podkreślił, że taka forma płatności, ponieważ dokonywana jest z konta nabywcy przedmiotowych towarów na konto bankowe podatnika, spełnia przesłankę do uznania, że została dokonana za pośrednictwem banku. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna, w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast w opisanym przypadku  organ stanął na stanowisku, że każda sprzedaż „pozostawia po sobie ślad” w postaci wpływu na konto podatnika w związku z wcześniejszą sprzedażą. Także wpłaty dokonywane bezpośrednio przez klientów oraz wpłaty pobraniowe dokonywane przez operatora logistycznego (……pl bądź Poczta Polska) za dostarczone przesyłki, wpływają bezpośrednio na firmowe konto bankowe podatnika, a zatem również te formy płatności spełniają przesłankę do uznania, że zostały dokonane za pośrednictwem banku.

Reasumując sposób dokumentacji sprzedaży w systemie wysyłkowym dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, spełnia przesłanki umożliwiające zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących wynikające z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 36 ww. załącznika do rozporządzenia. Podatnik  nie przyjmuje wpłat w formie gotówkowej, płatności są dokonywane w sposób wskazany w poz. 36 załącznika do rozporządzenia, ponadto podatnika jest w posiadaniu dowodów, z których będzie jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie dostawy wpłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana, tj. posiadane dokumenty i ewidencja zawierają dane nabywcy, w tym jego adres.

Kategorie: VAT.