Związanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez rozstrzygnięcie w sprawie dokonane przez Naczelny Sąd Administracyjny – PPSA

godnie z art. 190 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Nie można oprzeć skargi kasacyjnej od orzeczenia wydanego po ponownym…

44. Związanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego