Źródło dochodu z tantiem w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT

Podmiot będący artystą (piosenkarzem) rozpoczął prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Uzyskiwane przez niego dochody pochodzą głównie za sprzedaży usług – występowania w trakcie koncertów oraz nagrywania płyt. Podmiot ten jest zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług. Przed założeniem działalności gospodarczej, artysta przystąpił do organizacji zajmującej się zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi. Od tej organizacji otrzymuje tantiemy. W związku z powyższym powstało pytanie, do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować dochód osiągany z tantiem?

W myśl art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 7 tego przepisu: pozarolnicza działalność gospodarcza oraz kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). Stosownie do treści art. 5a ust. 6 tej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową: a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. A zatem, jeżeli ustawa zalicza określony przychód do źródła innego niż pozarolnicza działalność gospodarcza, przychód ten stanowi przychód z tego źródła, a nie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Przedmiotem praw autorskich mogą być również utwory muzyczne i słowno-muzyczne. Uzyskiwane przez artystę dochody z tantiem należy zaliczyć do dochodów pochodzących z praw majątkowych.

Zaprezentowany pogląd jest zgodny z rozstrzygnięciem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zawartym w interpretacji indywidualnej z dnia 3 grudnia 2013 r. (ILPB1/415-996/13-4/AP)

Kategorie: PIT.