Zniszczenie towarów na zlecenie kupującego jest dostawą towarów – wyrok WSA w Łodzi – VAT

W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółka, która produkuje oraz sprzedaje opakowania. Spółka wskazała, że zdarza się, że po złożeniu zamówienia kontrahent spółki informuje ją, że wyprodukowane opakowania są dla niego zbędne. Wówczas zleca spółce ich zniszczenie. W tej sytuacji spółka obciąża kontrahenta kosztami związanymi z wyprodukowaniem opakowań objętych zamówieniem.

Zdaniem spółki, w przypadku zniszczenia opakowań nie dochodzi do spełnienia świadczenia polegającego na wyprodukowaniu i dostarczeniu kontrahentowi opakowań. Fiskus nie zgodził się z tym stanowiskiem i uznał, że spółka niszcząc wyprodukowane opakowania na polecenie zamawiających, świadczy na ich rzecz usługę wynikającą z zamówienia (kontraktu). W konsekwencji należności, którymi spółka obciąża kontrahentów nie można uznać za odszkodowanie w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz należy je potraktować jako formę wynagrodzenia za świadczenie usług.

WSA w Łodzi nie podzielił stanowiska spółki. WSA uznał, że zarówno w sytuacji, gdy spółka dostarcza towar zamawiającemu jak i wówczas, gdy ów towar niszczy na jego polecenie, ma miejsce dostawa towarów za wynagrodzeniem. W obu sytuacjach zamawiający otrzymuje opakowania do swojej dyspozycji – opakowania są przechowywane przez spółkę. Od decyzji zamawiającego zależy, czy odbierze opakowania i wykorzysta do własnych celów gospodarczych, czy zleci ich unicestwienie. Dysponentem wyprodukowanych opakowań jest więc zamawiający, który może zażądać dostarczenia we wskazanym terminie, określonej ilości opakowań lub zlecić spółce ich zniszczenie. Z powyższego wynika, że zamawiający postępuje jak właściciel, który w zależności od swoich potrzeb gospodarczych rozporządza wyprodukowanymi opakowaniami.

Wyprodukowanie a następnie zniszczenie towarów na zlecenie zamawiającego za wynagrodzeniem należy uznać za odpłatną dostawę towarów, którą należy udokumentować fakturą. Tak stwierdził WSA w Łodzi w wyroku z 11 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 1152/13.

Kategorie: VAT.