Zmiany w zasadach wydawania interpretacji indywidualnych od dnia 1 stycznia 2016

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie znowelizowana ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Na mocy nowelizacji wejdzie w życie wiele istotnych zmian dotyczących wydawania interpretacji indywidualnych.
    
W myśl znowelizowanych przepisów interpretacja ogólna powinna zawierać w szczególności: opis zagadnienia, w związku z którym jest dokonywana interpretacja przepisów prawa podatkowego; wyjaśnienie zakresu oraz sposobu stosowania interpretowanych przepisów prawa podatkowego do opisanego zagadnienia wraz z uzasadnieniem prawnym. Regulacja ta zapewni możliwość zestawienia treści interpretacji ogólnych z zagadnieniami wskazywanymi we wnioskach o interpretacje indywidualne oraz w wydanych interpretacjach indywidualnych. Umożliwione zostanie występowanie z  wnioskami o wydanie interpretacji przez dwa lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym lub mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym (wnioski wspólne).  Jeżeli interpretacja indywidualna wydana będzie na wniosek dwóch lub więcej zainteresowanych, wówczas doręczona zostanie tylko jednemu z zainteresowanych (pozostałym doręczony będzie odpis interpretacji indywidualnej lub postanowienia), a opłata za wydanie interpretacji wynosić będzie iloczyn opłaty standardowej i liczby zainteresowanych składających wniosek wspólny.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. dodany zostanie również przepis, stanowiący że przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy adresowane do organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej. Zmiana ta jest efektem poglądu wyrażanego w orzecznictwie sądowym, które wskazuje na potrzebę doprecyzowania regulacji dotyczącej interpretacji poprzez wskazanie, że przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy adresowane do organu podatkowego oraz organu kontroli skarbowej – tym samym usunięta zostanie wątpliwość sygnalizowana w orzecznictwie i doktrynie dotycząca możliwości wydawania interpretacji w kwestiach procesowych, tzn. prawa regulującego postępowanie podatkowe; przepisy o charakterze proceduralnym regulujące uprawnienia i obowiązki organu podatkowego (np. przepisy o pełnomocnictwach, dotyczące czynności sprawdzających, przesłanek ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, umorzenia, raty odroczenia). W tym przypadku nie mogą mieć zastosowania skutki ochronne przewidziane w przepisach regulujących instytucję interpretacji indywidualnych, ponieważ nie jest możliwe zastosowanie się przez podatnika do interpretacji przepisów adresowanych wprost do organów. Przedmiotowa zmiana uwzględnia prezentowane w orzecznictwie sądów administracyjnych stanowisko, w myśl którego przedmiotem interpretacji indywidualnej mogą być wyłącznie przepisy prawa materialnego (m.in. wyrok NSA z dnia 8 stycznia 2014 r. sygn. akt II FSK 143/12; wyrok z dnia 5 kwietnia 2011 r. sygn. akt I SA/Łd 185/11; wyrok WSA w Łodzi z dnia 15 lutego 2011 r. sygn. akt I SA/Łd 1195/10).

Ponadto z dniem 1 stycznia 2016 r. w przypadku zbieżności wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z treścią aktualnej interpretacji ogólnej wydawane będzie postanowienie o stwierdzeniu, że do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku zastosowanie znajdzie interpretacja ogólna, z jednoczesnym stwierdzeniem bezprzedmiotowości wniosku. Do wydawania takich postanowień Minister Finansów będzie mógł upoważnić dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com