Zmiany w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 września 2015 r.

Usługi wykonywane przez komornika sądowego w ramach czynności egzekucyjnych lub innych czynności przekazanych do kompetencji komornika sądowego na podstawie odrębnych przepisów są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących.

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 września 2015 r. (poz. 1498) opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W załączniku do rozporządzenia stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania po poz. 28 dodano poz. 28a w brzmieniu „Usługi wykonywane przez komornika sądowego w ramach czynności egzekucyjnych lub innych czynności przekazanych do kompetencji komornika sądowego na podstawie odrębnych przepisów”. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 października 2015 r.

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.
Specyfika wykonywanych przez komorników usług (w ramach czynności egzekucyjnych lub innych czynności przekazanych do jego kompetencji na podstawie odrębnych przepisów) uzasadnia zwolnienie tych usług z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Wydanie rozporządzenia związane jest z interpretacją ogólną Ministra Finansów z 9 czerwca 2015 r. sygn.: PT1.050.1.2015.LJU.19 w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez komorników sądowych (Dz. Urz. Min. Fin. z 15 czerwca 2015 r. – poz. 41). Interpretacją tą zmieniono dotychczasowe stanowisko wyrażone w interpretacji ogólnej z  30  lipca 2004 r. sygn.: PP10-812-802/04/MR/1556PP (Dz. Urz. Min. Fin. z 10 sierpnia 2004 r., Nr 10, poz. 93), zgodnie z którym komornicy sądowi nie byli uznawani za podatników VAT, nie płacili zatem od wykonywanych przez siebie czynności, w szczególności egzekucyjnych, podatku VAT.

W interpretacji z 9 czerwca 2015 r. stwierdzono, że wykonywane przez komorników czynności należy uznać za podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczenie usług za wynagrodzeniem. Konsekwencją tego jest wynikający z art. 111 ust. 1 ustawy obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przez komorników sądowych w sytuacji, gdy usługi będą wykonywane przez nich na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Wykonując usługi na rzecz tych podmiotów komornik będzie podlegał ogólnym zasadom stosowania kas rejestrujących. Obecnie zakres zwolnień niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544). Brak jest w nim szczególnego tytułu zwolnieniowego dla przedmiotowych usług, co jest konsekwencją wcześniejszej ww. interpretacji ogólnej z 30 lipca 2004 r.

W świetle powyższego niezbędnym stało się wydanie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, na mocy którego usługi wykonywane przez komornika sądowego w ramach czynności egzekucyjnych lub innych czynności przekazanych do jego kompetencji na podstawie odrębnych przepisów zostałyby objęte zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z racji tego, że usługi będące przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT są identyfikowane za pomocą klasyfikacji statystycznych, gdy przepisy z zakresu tego podatku powołują symbole statystyczne (co nie ma miejsca w przypadku usług prawniczych), a różnorodność czynności wykonywanych przez komorników nie pozwala na proste uznanie, że są to usługi prawnicze (por. również argumentacja w odniesieniu do czynności świadczonych przez wykonawcę testamentu wyrok C-401/06 Komisja przeciwko Republice Federalnej Niemiec, pkt 37-39), brak jest konieczności modyfikacji przepisu § 4 pkt 2 lit. g rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Celem umożliwienia dostosowania się do nowych zasad opodatkowania w związku z ww. interpretacją ogólną Ministra Finansów z 9 czerwca 2015 r. komornicy zostali objęci ochroną prawną polegającą na zwolnieniu ich z obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu wykonywanych przez nich czynności do końca września 2015 r. Tym samym niniejsze rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 października 2015 r. Termin wejścia w życie projektowanych przepisów nie narusza zasad wynikających z uchwały nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (M. P. poz. 205), gdyż termin ten jest bezpośrednią konsekwencją wydanej ww. interpretacji ogólnej przez Ministra Finansów z 9 czerwca 2015 r., a za wydaniem rozporządzenia przemawia ochrona ważnego interesu publicznego

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.