Zmiany w rozporządzeniu ws. zwolnień od podatku akcyzowego od dnia 1 stycznia 2014 r. – Akcyza

W dniu 18 grudnia 2013 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Zmiany objęły przede wszystkim procedurę zwrotu podatku akcyzowego w przypadku wyrobów akcyzowych nabywanych przez tzw. podmioty międzynarodowe – przedstawicielstwa dyplomatyczne oraz ich personel, organy Unii Europejskiej oraz ich personel oraz siły zbrojne niektórych traktatów wojskowych. Nie są one znaczące – wiążą się głównie ze zmianą nazewnictwa związanego z dokumentacją przedmiotowych transakcji – w miejsce obecnie obowiązującego na potrzeby zwrotu pojęcia oryginału faktury – zastępuje się je pojęciem faktury (zmiana ta ma charakter techniczny i jest związana ze zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług).

Zmienione zostało również pojecie organu wojskowego – od dnia 1 stycznia 2014 r. będzie ono oznaczać Ministra Obrony Narodowej, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub upoważnionego przez nich kierownika państwowej jednostki budżetowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (obecnie pojęcie to oznacza Ministra Obrony Narodowej lub upoważnionego przez niego właściwego dowódcę rodzaju sił zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych oraz Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub upoważnionego przez nich dowódcę wojskowej jednostki budżetowej).

W przypadku wniosków o zwrot podatku akcyzowego złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia nowelizującego stosować się będzie przepisy dotychczasowe.