Zmiany w podatku od towarów i usług w zakresie importu towarów od dnia 1 stycznia 2015 r.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. do art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dodano ust. 12, który uprawnia podatników VAT posiadających status upoważnionego podmiotu gospodarczego (AEO – Authorised Economic Operator), do rozliczania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów, bez względu na procedurą celną, w której dokonywany jest import.

Do dnia 31 grudnia 2014 r. taka możliwość była ograniczona do podatników korzystających z uproszczonej procedury celnej. Status AEO reguluje art. 5a rozporządzenia Rady rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. Jest to szczególna grupa, od której wymaga się spełnienia wysokich standardy wypłacalności finansowej, prowadzenia ewidencji handlowych, bezpieczeństwa towarów, ewidencji i systemów informatycznych. Podmioty te uprawnione były do realizacji pewnego katalogu korzyści określonych w przepisach prawa unijnego oraz ułatwień w zakresie obsługi wprowadzonych przez Służbę Celną, jednakże przed 1 stycznia 2015 r. nie mieli uprawnień podatkowych takich jak podatnicy korzystający z procedury uproszczonej, pomimo że uzyskanie statusu upoważnionego podmiotu gospodarczego było trudniejsze, niż spełnienie wymagań skorzystania z wspomnianej procedury.
Zgodnie z treścią nowego przepisu Podatnik, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy VAT, posiadający status upoważnionego podmiotu gospodarczego:

  1. działający we własnym imieniu i na własną rzecz lub
  2. w imieniu i na rzecz którego jest składane zgłoszenie celne przez przedstawiciela bezpośredniego w rozumieniu przepisów celnych

– może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Przepisy ust. 2-4, 6, 7 oraz 9-11 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z powyższym importerzy posiadający status upoważnionego podmiotu gospodarczego (AEO) będą mogli rozliczyć VAT importowy w deklaracji podatkowej VAT składanej organom skarbowym za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu. Rozliczenie dokonane w ten sposób jest oparte o mechanizm odwrotnego obciążenia. Jeśli importer ma pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego ustawa umożliwia mu zadeklarowanie zarówno podatku należnego z tytułu importu, jak i podatku naliczonego w tej samej deklaracji VAT, bez negatywnych konsekwencji finansowych. Nowelizacja wprowadza alternatywę dla standardowej formy rozliczeń, polegającej na zapłacie VAT importowego organom celnym, a następnie odzyskiwaniu go od organów skarbowych.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: VAT.