Zmiany w Ordynacji Podatkowej od dnia 1 stycznia 2016 r.

Zmiany w Ordynacji Podatkowej wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. W projekcie nie uwzględniono generalnej klauzuli obejścia prawa.  

Ustawa niesie za sobą ponad 170 nowych regulacji. Głównymi zmianami w Ordynacji podatkowej są zmiany w przepisach dotyczących wydawania interpretacji indywidualnych i ogólnych. Wraz z wejściem w życie nowelizacji przedmiotem interpretacji indywidualnej nie będą mogły być przepisy regulujące właściwość oraz prawa i obowiązki organów. W przypadku, gdy we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stan faktyczny odpowiada zagadnieniu będącemu przedmiotem interpretacji ogólnej, wydanej w takim samym stanie faktycznym, wówczas wydane zostanie postanowienie o stwierdzeniu, że do przedmiotowego stanu faktycznego odnosi się interpretacja ogólna. Przewidziana została również możliwość złożenia zażalenia na takie postanowienie. Z dniem 1 stycznia 2016 r. rozszerzone zostaną kompetencje organów wydających interpretacje w kwestii zmiany, uchylenia i stwierdzenia wygaśnięcia wydanej interpretacji podatkowej, wprowadzenie jako organu odpowiedzialnego Dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej. Ponadto wprowadzona zostanie możliwość wystąpienia z wnioskiem wspólnym, przez dwa podmioty lub więcej, które uczestniczą w tym samym stanie faktycznym lub mają uczestniczyć w zdarzeniu przyszłym. Stroną postępowania będzie wówczas jeden z podmiotów, natomiast pozostałe podmioty otrzymają odpis interpretacji lub postanowienie.

Kolejną zmianą jest możliwość wystąpienia przez wnioskodawcę z żądaniem poinformowania go telefonicznie albo za pomocą środków telekomunikacji elektronicznej o dacie wydania interpretacji indywidualnej oraz o zawartej w niej ocenie jego stanowiska albo o innym sposobie rozstrzygnięcia sprawy.

Ponadto nowelizacja zakłada obniżenie stawki odsetek za zwłokę do 50% stawki podstawowej, przy jednoczesnym ograniczeniu jej zastosowania do przypadków składania korekty deklaracji w ciągu 6 miesięcy od upływu złożenia terminu deklaracji oraz zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od złożenia korekty. Dodatkowo została wprowadzona sankcyjna stawka odsetek za zwłokę, w wysokości 150% stawki podstawowej dla podatników VAT i akcyzy.

W zakresie zagadnienia działania przez pełnomocnika istotną zmianą, jest wprowadzenie instytucji pełnomocnika ogólnego i wdrożenie Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych, a także zlikwidowanie instytucji upoważnionego zastępcy reprezentującego podatnika w związku z kontrolą podatkową.

Omówione powyżej zmiany stanowią jedynie wybrane, istotne zagadnienia będące przedmiotem nowelizacji.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: sejm.gov.pl, Krzysztof Białoskórski