Zmiany w Ordynacji Podatkowej 2014 cz. 1

Ministerstwo Finansów przygotowało obszerny projekt zmian w Ordynacji podatkowej. Warto zwrócić uwagę na kilka istotnych propozycji.
Pełnomocnictwa ogólne.

W chwili obecnej pełnomocnik ma obowiązek złożenia pełnomocnictwa osobno do każdej sprawy. W projekcie zakłada się wprowadzenie pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania we wszystkich sprawach podatkowych. Pełnomocnictwo takie ma być składane w formie elektronicznej do centralnego rejestru i nie będzie podlegać opłacie skarbowej. Nadal przewiduje się możliwość złożenia pełnomocnictwa szczególnego (papierowego lub elektronicznego) ważnego tylko w konkretnej sprawie.

Wprowadzenie możliwości zapłaty podatku w imieniu podatnika.

Proponuje się wprowadzenie możliwości dokonania zapłaty podatku przez podmiot inny niż podatnik – do kwoty 1000 zł. Jednocześnie projekt dopuszcza zapłatę podatku przez małżonka lub innego członka rodziny podatnika bez limitu kwotowego. W takich przypadkach przyjmuje się, że zapłata następuje ze środków podatnika, jeśli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości.

Zmiany w doręczaniu pism.

Wprowadza się możliwość wskazania adresu do korespondencji innego niż miejsce zamieszkania oraz możliwość doręczenia do skrytki pocztowej. Proponuje się przyspieszenie i zmniejszenie kosztów doręczania pism pełnomocnikom zawodowym (adwokat, radca prawny, doradca podatkowy) przez nakaz doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w siedzibie urzędu.