Zmiany w katalogu przychodów w podatkach dochodowych od dnia 27 maja 2014 r.

Od dnia 27 maja 2014 r. zmianie uległ katalog przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych. Od tego dnia nie są przychodem środki zakładowego funduszu szkoleniowego, o którym mowa w art. 67 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w części uznanej za koszt uzyskania przychodów:

  1. niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zostały wpłacone do tego funduszu, lub w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku,
  2. wykorzystane niezgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub przepisami ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców,
  3. w przypadku likwidacji funduszu szkoleniowego.

Przy tym – jak wynika z przepisów przejściowych, tj. art. 21 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw  – do środków zgromadzonych w zakładowym funduszu szkoleniowy przed dniem 27 maja 2014 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Powyższa zmiana wynika z uchylenia pkt 5b w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jest ona konsekwencją uchylenia art. 67 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który zezwalał pracodawcom na tworzenie zakładowych funduszy szkoleniowych.
Tożsame zmiany wprowadzono w podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez uchylenie pkt 13 w art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: CIT.