Zmiany opodatkowania garaży podatkiem od nieruchomości – PN

Jedną ze zmian, która ma zostać wprowadzona w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), która wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, jest dodanie definicji garażu oraz określenie zasad opodatkowania współwłasności garaży.

Zgodnie z projektem, za garaż zostanie uznany budynek lub jego część przeznaczone konstrukcyjnie do przechowywania i niezawodowej obsługi samochodów osobowych. Projekt przewiduje zniesienie zasady solidarnej odpowiedzialności za zobowiązanie podatkowe w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych garażu stanowiącego odrębny przedmiot własności. Nowe brzmienie przepisu wskazuje, że obowiązek podatkowy będzie ciążył na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności.

Obecnie, jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach. Oznacza to, że każdy ze współwłaścicieli jest zobowiązany do zapłaty podatku od całej nieruchomości (a nie według swojego udziału), a zapłacenie podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli zwalnia z tego obowiązku pozostałych. Stanowi to problem w sytuacji zasad odpowiedzialności solidarnej w przypadku wyodrębnionych prawnie garaży wielostanowiskowych w budynkach wielomieszkaniowym. Wówczas w stosunku do garaży istnieje współwłasność wielu podmiotów niepowiązanych między sobą żadnymi relacjami pokrewieństwa lub relacjami prawnymi.

Zgodnie z powyższym zasadna jest zmiana przepisu polegająca na wyłączeniu zasady odpowiedzialności solidarnej opodatkowaniu współwłaścicieli według ich udziałów w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych garaży, stanowiących odrębny przedmiot własności.

źródło