Zmiany dotyczące suszu tytoniowego od dnia 1 stycznia 2014 r. – Akcyza

Ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej z dniem 1 stycznia 2014 r. została zmieniona definicja suszu tytoniowego zmienione oraz stawki podatku od tego wyrobu.

Ustawodawca zmienił przede wszystkim art. 99a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, zawierający definicję suszu tytoniowego. I tak, od dnia 1 stycznia za susz tytoniowy uznaje się, bez względu na wilgotność, tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym.

Autor niniejszego artykułu wielokrotnie opisywał już, ze definicja suszu tytoniowego obowiązująca do tej pory raczej nie należała do szczytowych osiągnięć polskiego ustawodawstwa podatkowego. Niestety, nowa definicja również za taką nie może być uznana. Ustawodawca likwidując bowiem problem określenia poziomu wilgotności tytoniu – stworzył problem zupełnie nowy. Czym jest tytoń i kiedy roślina, od której potencjalnie może być on oddzielony, przestaje być „żywa”? W ocenie autora zmiana ta nie wpłynie znacząco na rynek suszu tytoniowego (czymkolwiek by on nie był), spowoduje natomiast lawinę mniej lub bardziej kreatywnych interpretacji podatkowych i nieustępujących im w kreatywności działań podatników.

Abstrahując od powyższego, nie budzi wątpliwości podwyższenie stawek podatku od suszu tytoniowego. Zgodnie z nowymi przepisami:

  • stawka akcyzy na susz tytoniowy wynosi 229,32 zł za każdy kilogram; oznacza to podwyżkę o 10,92 zł;
  • stawka akcyzy na susz tytoniowy sprzedawany bez jego oznaczenia znakami akcyzy wynosi 458,64 zł za każdy kilogram; oznacza to podwyżkę o 21,84 zł.