Zmiany dotyczące interpretacji podatkowych w ordynacji w 2014 r.

Wśród powstałych w Ministerstwie Finansów pomysłów znajduje się m.in. kilka istotnych zmian dotyczących zasad funkcjonowania systemu interpretacji podatkowych.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów w 2014 r. mogą wejść w życie przepisy, które  zmienią zasady wydawania interpretacji podatkowych. Jedną z ważniejszych zmian może być wprowadzenie zasady, zgodnie z którą wydawanie indywidualnych interpretacji podatkowych ma być możliwe wyłącznie w przypadku zdarzeń, wobec których nie powstały jeszcze skutki podatkowe. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów – „Wniosek o interpretację indywidualną dotyczył będzie wyłącznie zdarzeń, co do których na dzień jego złożenia nie powstały skutki podatkowe w postaci przyznania wnioskodawcy praw lub nałożenia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego”.

Do przepisów Ordynacji może trafić także inne zapisy doprecyzowujące, jak m.in. jednoznaczna regulacja, dzięki której podmiot zamawiający (w rozumieniu Prawa zamówień publicznych) będzie mógł wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie mającym znaczenie odnośnie obliczania ceny zamówienia publicznego. Nową regulacją będzie także możliwość występowania przez grupę podmiotów uczestniczących w tym samym zdarzeniu ze wspólnym wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów.

Powyższe zmiany wynikają z projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 grudnia 2013 r.