Zmiana układu zbiorowego pracy a likwidacja nagród – skutki w ZUS – ZUS

W związku ze zmianą układu zbiorowego pracy polegającą na likwidacji nagród jubileuszowych, pracownikom może być wypłacona rekompensata z tego tytułu.

Wypłata rekompensat z tytułu likwidacji nagród jubileuszowych, które nastąpiły w związku ze zmianą układu zbiorowego pracy likwidującego nagrody przysługujące do czasu likwidacji nie częściej niż co 5 lat pracownikom nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne niezależnie od faktu, iż okres między wypłata ostatniej nagrody jubileuszowej a wypłatą rekompensaty będzie krótszy niż 5 lat.

Za przychody m.in. ze stosunku pracy uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, w szczególności wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wartość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nie stanowią m.in. przychody uzyskane tytułem nagrody jubileuszowej, jeżeli według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat. Przepis ten znajduje również zastosowanie w sytuacji gdy pracodawca likwidując w zakładowym układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania pracowników instytucję nagród jubileuszowych, przewiduje możliwość wypłaty świadczeń pieniężnych  mających charakter rekompensaty za rezygnację z przyznawania nagród jubileuszowych.

Decydujące znaczenie w kontekście zwolnienia tego typu świadczeń pieniężnych z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ustawodawca przypisał periodycznemu (nie częstszemu niż co 5 lat) nabywaniu przez pracownika prawa do ich uzyskania na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących u pracodawcy. Bez znaczenia prawnego pozostaje fakt daty wypłacania tych świadczeń pracownikowi – wypłata tych świadczeń może nastąpić w okresie krótszym niż 5 lat od dnia uzyskania przez pracownika poprzedniej nagrody jubileuszowej.

W sytuacji, gdy świadczenie pieniężne wypłacane w związku z likwidacją nagród jubileuszowych nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, nie stanowi również podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.