Zmiana przepisów w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Z dniem 1 maja 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE L 200 z 07.06.2004 r. ). Uchyliło ono przepisy rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. U. WE L 149 z 05.07.1971 r. ze zm.) z wyjątkiem przypadków określonych w art. 87 ust. 8 oraz w art. 90 ust. 1 rozporządzenia 883/2004.

Do 31 marca 2012 r. przy ustalaniu świadczeń emerytalno-rentowych osobom, które wykazały okresy ubezpieczenia/zatrudnienia przebyte w Polsce i Szwajcarii zastosowanie miały rozporządzenia nr 1408/71 i nr 574/72.

Począwszy od dnia 1 kwietnia 2012 r., przy ustalaniu świadczeń emerytalno-rentowych osobom, które wykazały okresy ubezpieczenia przebyte w Polsce i Szwajcarii, zastosowanie mają rozporządzenia nr 883/2004 i nr 987/2009, w związku z wejściem w życie Decyzji Nr 1 Wspólnego Komitetu (utworzonego na gruncie stosunków UE-Szwajcaria), która rozszerzyła z dniem 1 kwietnia 2012 r. zakres zastosowania rozporządzeń nr 883/2004 i nr 987/2009 na stosunki pomiędzy Szwajcarią a państwami członkowskimi Unii Europejskiej, w tym Rzecząpospolitą Polską.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.