Zmiana interpretacji indywidualnej bez postanowienia o wszczęciu postępowania

godnie z art. 14e § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych może z urzędu zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na tym tle powstał spór dotyczący trybu tej zmiany, tj. czy powinien on następować po uprzednim wszczęciu postępowania podatkowego postanowieniem na podstawie art. 165 § 2 Ordynacji podatkowej. Jak stwierdził NSA w wyroku z dnia 11 stycznia 2012 r. (II FSK 1242/10), dokonanie przez Ministra Finansów zmiany indywidualnej interpretacji prawa podatkowego nie wymaga uprzedniego wydania postanowienia o wszczęciu postępowania, o którym mowa w art. 165 § 2 Ordynacji podatkowej. Zdaniem Sądu „(…) nowa – zmieniona interpretacja (…) doręczana jest zainteresowanemu. (…) zainteresowany dowiaduje się więc o zmianie i treści zmienionej interpretacji oraz może, w przypadku tej zmiany, uzyskać związaną z nią ochronę prawną. Informowanie zainteresowanego – poprzez wydanie postanowienia, o którym mowa w art. 165 § 2 Ordynacji podatkowej – o zamiarze zmiany interpretacji nie jest, z punktu widzenia zasygnalizowanych możliwości ochrony prawnej, niezbędne, tym bardziej, że w czynnościach Ministra Finansów prowadzących do zmiany interpretacji zainteresowany nie uczestniczy, interpretacja bowiem zmieniana jest w obszarze przedstawionego przez zainteresowanego wniosku o wydanie interpretacji, który może tylko zostać przez Ministra inaczej, niż uprzednio, oceniony. Nowe dane pochodzące od zainteresowanego oraz jego udział w sprawie nie są dla zmiany interpretacji niezbędne. Oceny i zapatrywania prawne w przedmiocie zmienionej interpretacji zainteresowany może przedstawić zaskarżając ją do sądu administracyjnego.”

Podsumowując należy stwierdzić, że w przypadku zmiany przez Ministra Finansów z urzędu interpretacji indywidualnej nie wydaje się postanowienia o wszczęciu postępowania.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych