Zmiana formy prawnej przedsiębiorcy a obowiązek utrzymania inwestycji zgodnie z uchwałą Rady Miasta

Prezydent Miasta Szczecin wydał interpretację indywidualną (WPiOL-IV.310.1.2012.EM) dotyczącą zwolnienia z podatku od nieruchomości. Z treści uchwały Rady Miasta wynika, że przedsiębiorca może być beneficjentem pomocy regionalnej tylko w przypadku spełnienia określonych warunków. Jednym z nich jest prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej związanej z nową inwestycją co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji. Załóżmy, że zobowiązaną do wypełnienia tego warunku jest spółka cywilna. Spółka ta ma nadal funkcjonować jako właściciel nieruchomości, ale nie będzie prowadziła działalności związanej z nową inwestycją, natomiast nowo założona sp. z o.o. będzie prowadziła w danej nieruchomości działalność tożsamą z dotychczasowym zakresem działalności spółki cywilnej. W ocenie organu podatkowego spółka cywilna nie spełni warunku określonego w uchwale, ponieważ sp. z o.o. będzie nowym, odrębnym podmiotem, a nie następcą prawnym spółki cywilnej. Zgodnie z art. 93a §1 pkt 2 Ordynacji podatkowej osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki mniemającej osobowości prawnej, występuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. W omawianym przypadku takie zdarzenie nie wystąpi, zatem nowa spółka nie wstąpi w prawa i obowiązki spółki cywilnej.  Spółka z o.o. jako podmiot niebędący następcą prawnym spółki cywilnej nie będzie podlegała monitorowaniu, natomiast spółka cywilna, która jest zobowiązana do złożenia oświadczenia potwierdzającego prowadzenie nieprzerwanie działalności gospodarczej związanej z nową inwestycją w ramach monitorowania udzielonej pomocy, będzie zobowiązana do złożenia oświadczenia, że takiej działalności nie prowadzi. Wobec powyższego spółka cywilna nie spełniają warunku prowadzenia działalności gospodarczej, określonego w uchwale Rady Miasta oraz będzie zobowiązana do zwrotu otrzymanej pomocy za cały okres zwolnienia od podatku od nieruchomości.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.