Zmiana definicji budynku i budowli – PN

Jak wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), planuje się zmianę definicji budynku i budowli, które to definicje, w ocenie projektodawców, od zawsze budzą kontrowersje i niejasności w ich rozumieniu.

Zmiana definicji budynku polegać ma wyłącznie na doprecyzowaniu, że jest to budynek w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, natomiast budowlą zgodnie z projektem ma być obiekt wymieniony w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do ustawy, oraz urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego (przyłącze, urządzenie instalacyjne, ogrodzenie, plac postojowy, plac pod śmietnik).

Definicja budowli była także przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego, który w uzasadnieniu swojego wyroku z dnia 13 września 2011 r. (P 33/09) zwrócił uwagę, że budzi ona istotne zastrzeżenia i wskazane byłoby opracowanie autonomicznych definicji dla ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, gdyż w prawie podatkowym obowiązują wyższe standardy jednoznaczności i określoności przepisów prawnych w stosunku do przepisów prawa administracyjnego. W związku z tym projekt proponuje doprecyzowanie definicji budowli dla celów polegające na wykorzystaniu Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Zaletą tej klasyfikacji jest to, że środki trwałe są ujmowane w ewidencji prowadzonej przez przedsiębiorcę, a wartość tych środków obliczana dla celów amortyzacyjnych może zostać wykorzystana przy ustalaniu wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości. Tego typu doprecyzowania są skutkiem wielu wątpliwości interpretacyjnych, które dotyczą tych pojęć.

źródło