Zbycie nabytych (objętych) udziałów (akcji) w zamian za wkład pieniężny – CIT

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za koszty uzyskania przychodu nie uważa się wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych…

30. Zbycie nabytych (objętych) udziałów (akcji) w zamian za wkład pieniężny

Kategorie: CIT.