Zbiorcza faktura korygująca dokumentująca przyznane rabaty – po 1 stycznia 2014 r. – VAT

Do końca tego roku ogólne regulacje dotyczące danych, jakie powinny zawierać faktury, w tym faktury korygujące, zostały określone, na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy, treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 ze zm.).

Od dnia 1 stycznia 2014 r. zostaną prowadzone liczne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług. Zasady dotyczące wystawiania faktur zostaną przeniesione z dniem 1 stycznia 2014 r. ze wskazanego rozporządzenia do art.106a-106q ustawy.

Zgodnie z nowym art. 106j ust. 3 obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

  1. powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
  2. może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Przepis ten daje podatnikom udzielającym rabatu w odniesieniu do całości obrotu za dany okres uprawnienie do udokumentowania tego rabatu poprzez wystawienie uproszczonej faktury korygującej np. kwotowo w odniesieniu do całości obrotu realizowanego z danym kontrahentem w danym okresie (np. w okresie półrocznym).

Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 17 października 2013 r. (sygn. IPPP1/443-847/13-2/PR) „Faktura korygująca wystawiona w przypadku udzielenia rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie – powinna zawierać co najmniej: numer kolejny oraz datę jej wystawienia, imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy, ich adresy oraz ich numery identyfikacji podatkowej, okres do którego odnosi się udzielany rabat, a także kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego. Ponadto, od 1 stycznia 2014 r. art. 106j ust. 3 ustawy wprowadza dodatkowy wymóg wskazania przyczyny dokonywanej korekty.” Warto wskazać, że we wskazanej interpretacji organ potwierdził jako pozostającą bez znaczenia dla możliwości wystawienia faktur w oparciu o art. 106j ust. 3 okoliczność, że rabat jest udzielany w stosunku do całego obrotu z danym kontrahentem, ale podstawą jego kalkulacji jest wyłącznie obrót na wybranych i ustalonych między stronami grupach wyrobów.

Kategorie: VAT.