Zawiadomienie o zmianie adresu i jego wpływ na doręczanie pism procesowych – OP

Zgodnie z art. 146 § 1 Ordynacji podatkowej w toku postępowania strona oraz jej przedstawiciel lub pełnomocnik mają obowiązek zawiadomić organ podatkowy o zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego, jeżeli wniesiono o zastosowanie takiego sposobu doręczania albo wyrażono na to zgodę. W przypadku zaniedbania tego obowiązku, pismo uznaje się za doręczone pod dotychczasowym adresem, a organ podatkowy pozostawia pismo w aktach sprawy. Przy tym – jak uznał NSA w wyroku z dnia 19 kwietnia 2013 r. (II FSK 1657/11) – zawiadomienie o nowym adresie ma wpływ na skuteczność doręczenia zastępczego jedynie wówczas, gdy organ otrzyma tę informację najpóźniej przed dniem podjęcia próby doręczenia pisma przez operatora pocztowego. W tej dacie adresat pisma może już powziąć wiadomość o jego nadejściu i ma możliwość jego odebrania i zapoznania się z jego treścią. Jego prawo do zapewnienia mu czynnego udziału w każdym stadium postępowania jest w związku z tym w pełni zabezpieczone. Ponadto zdaniem NSA wyrażonym w wyroku z dnia 7 czerwca 2013 r. (I FSK 1013/12) w przypadku, gdy pismo wysłane pierwotnie pod poprzedni adres nie zostało doręczone przed wskazaniem organowi nowego adresu, organ ma obowiązek wysłać je pod nowy adres. Jeżeli strona powiadomi organ podatkowy o nowym adresie już po dniu wyekspediowania pisma, ale jeszcze przed jego dotarciem pod poprzedni adres, nie może mieć zastosowania art. 146 § 2 Ordynacji podatkowej i organ podatkowy jest zobowiązany dokonać powtórzenia czynności doręczenia pisma.