Zastosowanie zwolnienia z podatku w stosunku do usług medycznych – VAT

W przypadku typowych usług medycznych szybko można znaleźć odpowiedź, czy korzystają one ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Jednak dużo szerszy jest katalog sytuacji, w których ciężko jest stwierdzić jednoznacznie, czy dana usługa ma na celu profilaktykę, zachowanie, ratowanie, przywracanie, bądź poprawę zdrowia ludzkiego, a są to wymogi, które właśnie pozwolą na skorzystanie z tego zwolnienia.

Od dnia 1 stycznia 2011 r., jak wynika z art. 43 ust. 1 pkt 18–19a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwolnienie obejmuje co do zasady usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Ważne jest także, kto je wykonuje. Z preferencji można korzystać w przypadku usług wykonywanych w ramach swojej działalności przez podmioty lecznicze, świadczonych na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w ramach wykonywania zawodów lekarza,  lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz psychologa. Zakres tego przepisu obejmuje więc szeroki krąg podmiotów, uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Budzącym wątpliwości jest kwestia stosowania zwolnienia przy świadczeniu usług polegających na wydawaniu różnego rodzaju zaświadczeń medycznych dotyczących kondycji zdrowia. Tematyka ta była przedmiotem rozważań TSUE. W jednym z wyroków Trybunał wskazał, że cel w jakim wykonane zostaje badanie lekarskie ma zasadnicze znaczenie dla stwierdzenia, czy usługa ta podlega zwolnieniu od podatku. Oznacza to, że należy ustalić, czy celem badań jest ochrona zdrowia osoby badanej, czy też uzyskanie informacji, która może być warunkiem do wykonywania określonej działalności zawodowej. Dlatego też, w odniesieniu do tych badań, konieczna jest ocena stanu faktycznego. Oznacza to, że badanie dokonywane w celu przyznani licencji na broń, czy też dopuszczenia do uzyskania prawa jazdy jest dostarczaniem uprawnionym podmiotom informacji, czy osoba poddana badaniom spełnia warunki do wykonywania określonej działalności zawodowej. Badania te nie mają na celu profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania ani poprawy zdrowia, co oznacza, że badania te nie są zwolnione od podatku od towarów i usług. W związku z tym organy podatkowe są zgodne i twierdzą, że korzystają ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18–19a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: VAT.