Zastosowanie zwolnienia wynikajacego z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – CIT

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku dochodowego są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we…

26. Zastosowanie zwolnienia wynikajacego

Kategorie: CIT.