Zasądzone wynagrodzenie za godziny nadliczbowe a składki ZUS

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

Katalog przychodów nie stanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe został zawarty w wyżej wskazanym rozporządzeniu. Katalog ten jest zamknięty i nie zawiera wypłaconego na podstawie ugody sądowej odszkodowania za utracone korzyści (wypłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, za niesłuszne potrącenia oraz za dodatkowy czas pracy), które była pracownica sprecyzowała w pozwie i które zgodnie z przepisami prawa podatkowego stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy.

Stosowanie do § 2 ust. 1 pkt 3 powołanego rozporządzenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacone pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Jednakże we wskazanym powyżej przypadku przepis ten nie znajdzie zastosowania. W konsekwencji od kwoty wypłaconego na podstawie ugody sądowej świadczenia określanego jako odszkodowanie, należy odprowadzić składki a ubezpieczenia społeczne, gdyż stosowanie do powołanych wyżej przepisów podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Od tej kwoty istnieje również obowiązek opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Takie stanowisko zajął Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie w interpretacji z dnia 14 lutego 2014 r., sygn. WPI/200000/43/88/2014.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay