Zasady składania korekt deklaracji podatkowych od 1 stycznia 2016 r.

W myśl znowelizowanych przepisów Ordynacji Podatkowej, Kodeksu Karnego Skarbowego oraz ustawy o Kontroli Skarbowej od dnia 1 stycznia 2016 r. nastąpiły zmiany w zasadach składania korekt deklaracji podatkowych.

Podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację, jeśli w pierwotnie złożonej deklaracji znajdują się błędy. Jeżeli podatnik odpowiednio szybko i dobrowolnie zareaguje i dokona korekty deklaracji, nie poniesie kary za przestępstwo skarbowe, gdy razem ze złożeniem korekty dokona wpłaty za zaległość podatkową. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie deklaracji korygującej. Uprawnienie do skorygowania deklaracji  ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Korekta złożona w czasie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej nie wywołuje skutków prawnych. W myśl przepisu art. 16a kodeksu karnego skarbowego, nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, korektę deklaracji podatkowej. Z dniem 1 stycznia 2016 r. przepis ten został znowelizowany, w przeciwieństwie do poprzedniego stanu prawnego, obecnie nie ma obowiązku  składania uzasadnienia przyczyny korekty deklaracji, a zatem korekta może być złożona bez względu na przyczynę jej dokonania. Brak uzasadnienia nie spowoduje, że korekta straci moc prawną, jednak organ podatkowy będzie mógł wezwać podatnika do uzupełnienia skorygowanej deklaracji. Jeżeli braki nie zostaną uzupełnione, organ rozpocznie postępowanie wyjaśniające, a także wyda decyzję, która określi prawidłową wysokość zobowiązania.

Zgodnie natomiast z dodanym z dniem 1 stycznia 2016r. art. 56b Ordynacji Podatkowej, od tej daty obowiązuje podwyższona stawka odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki podstawowej. Stawka ta ma zastosowanie w przypadku najpoważniejszych wadliwości rozliczania tylko podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, ma zastosowanie wyłącznie w następujących przypadkach:
1) zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku, ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego,
2) korekty deklaracji:

  • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej,
  • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających

3) ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

W przypadkach, o których mowa w pkt 1) i 2) dotyczących podatku od towarów i usług oraz akcyzy podwyższona stawka odsetek ma zastosowanie tylko po przekroczeniu limitu odnoszącego się do kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekraczających 25% kwoty należnej. Limit ten jest oparty na określonym w art. 53 § 3 Kodeksu karnego skarbowego progu pomiędzy wykroczeniem skarbowym a przestępstwem skarbowym. Podwyższone odsetki są naliczane dopiero po przekroczeniu tego limitu – niższe kwoty będą objęte stawką podstawową albo obniżoną.   

Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 14c ust. 5a ustawy o kontroli skarbowej z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. z 2015r. poz. 553 ze zm.) przepis o podwyższonej stawce odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki podstawowej w przypadku złożenia korekty deklaracji  stosuje się odpowiednio do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym zarówno w przypadku kontroli skarbowej jak i kontroli podatkowej.  

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.