Zasada szybkiego obiegu informacji o zmianach statusu pośredniczących podmiotów tytoniowych – nowe obowiązki podatników i organów

Od 1 stycznia 2016r. obowiązują zmienione zasady funkcjonowania pośredniczących podmiotów tytoniowych. Obok obowiązku rejestracji tychże podmiotów oraz składania i odnotowywania przez nie obciążeń zabezpieczenia akcyzowego, dla zwiększenia pewności kontrahentów co do sytuacji prawnej pośredniczących podmiotów tytoniowych, a zwłaszcza umożliwienia oceny czy transakcje z ich udziałem podlegają opodatkowaniu akcyzą, do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (zwanej dalej: ustawą) wprowadzono zasadę szybkiego obiegu informacji o zmianach.

Na podstawie ustawy dają się wyodrębnić dwa obszary jej stosowania. Po stronie organów publicznych składają się nań 1)  natychmiastowa wykonalność decyzji o wpisie do rejestru, o zmianie i wykreśleniu z tegoż wpisu, 2), obowiązek niezwłocznego przekazania informacji o wydaniu decyzji w powyższym zakresie Ministrowi Finansów albo organowi upoważnionemu, a także 3) niezwłoczna aktualizacja samego rejestru przez dyrektora Izby Celnej w Katowicach upoważnionego przez Ministra Finansów do publikowania listy pośredniczących podmiotów tytoniowych w BIP Ministerstwa Finansów.

Z kolei po stronie pośredniczących podmiotów tytoniowych właściwą realizację przedmiotowej reguły zapewniać ma wypełnienie obowiązków określonych w art. 20a ust. 1 oraz art. 20f ust. 2–4 ustawy. W myśl tychże przepisów, podatnicy działający jako pośredniczące podmioty tytoniowe zobligowani zostali do terminowego 1) składania wniosku o wpis do rejestru oraz odpowiednio powiadamiania o zaprzestaniu prowadzenia działalności jako pośredniczące podmioty tytoniowe, 2) powiadamiania o zmianie danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru lub we wniosku o dokonanie zmiany wpisu do tego rejestru, oraz 3) podawania w nich danych zgodnych ze stanem rzeczywistym.

Równocześnie dla wzmocnienia możliwości wyegzekwowania powyższych obowiązków ich niedopełnienie poddano sankcji w postaci kary grzywny do 720 stawek dziennych. Sankcję tę przewiduje, obowiązujący od 1 stycznia 2016r., art. 56b ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy. Stosownie zaś do, obowiązującego od 1 stycznia 2016r., art.20h ust.1 pkt 1 lit. d ustawy o podatku akcyzowym niedopełnienie obowiązku informowania właściwego naczelnika urzędu celnego o zmianach danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru stanowi podstawę wydania z urzędu decyzji o wykreśleniu pośredniczącego podmiotu tytoniowego z rejestru.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com