Zarządzanie przedsiębiorstwem a składki ZUS

Kontrakt menedżerski jest umową nienazwaną nie uregulowaną w przepisach prawa cywilnego. Może mieć on charakter umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług (zlecenie). Osoby wykonujące takie umowy podlegają ubezpieczeniom społecznym na zasadach przewidzianych dla takich umów. Zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się na równi z przychodami uzyskiwanymi z tytułu wykonywanych umów zlecenia i o dzieło, przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnych charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. W rezultacie menedżer, który ma wpis do ewidencji działalności gospodarczej i jednocześnie ma zawartą umowę kontraktu menedżerskiego, uzyskuje przychód z działalności wykonywanej osobiście. Zatem wykonywanie umowy w zakresie zarządzania nie stanowi wykonywania działalności gospodarczej. W konsekwencji kontrakt menedżerski będący umową o świadczenie usług stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Podstawą wymiaru składek jest przychód ustalony zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com