Zaniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe – ZUS

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. jeżeli płatnik składek nie przekaże danych lub przekaże nieprawdziwe dane, o których mowa w art. 31, co spowoduje zaniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, ZUS ustala, w drodze decyzji…

36. Zaniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe