Zaległości podatkowe – zmiany w Ordynacji podatkowej od dnia 1 stycznia 2016

Likwidatorzy spółki, z wyjątkiem likwidatorów ustanowionych przez sąd, odpowiadają za zaległości podatkowe spółki powstałe w czasie likwidacji. Dodatkowo likwidatorzy innych osób prawnych niż wymienione w art. 116 Ordynacji podatkowej odpowiadają za zaległości podatkowe tych osób powstałe w czasie likwidacji.

W przypadku gdy (zgodnie z art. 116 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej) za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu nie wykazał, że:

  • we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne;
  • niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne albo niezatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, nastąpiło bez jego winy;

Od dnia 1 stycznia 2016 r. usunięto z porządku prawnego przesłankę, jaką było postępowanie układowe. Zastąpiono powyższą postępowaniem restrukturyzacyjnym i zatwierdzeniem układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Tym samym brzmienie przepisu dostosowano do nowo powstałych instytucji prawnych, w tym przede wszystkim:

  • dodano w art. 116 po §1 nowego §1a w brzmieniu: „Jeżeli obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstał i istniał wyłącznie w czasie, gdy prowadzona była egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, uznaje się, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez winy członka zarządu, o którym mowa w § 1.” – wprowadzona zmiana stanowi wyłączenie, przypadek szczególny w stosunku do wyżej opisanych zmian wprowadzonych art. 116 §1. W myśl tej zmiany w przypadku zarządu przymusowego, który nie złożył wniosków, o których mowa art. 116 §1, uznaje się, że nastąpiło to bez winy członka zarządu;
  • dodano po art. 116a nowego art. 116b zgodnie z którym likwidatorzy spółki, z wyjątkiem likwidatorów ustanowionych przez sąd, odpowiadają za zaległości podatkowe spółki powstałe w czasie likwidacji. Dodatkowo likwidatorzy innych osób prawnych niż wymienione w art. 116 odpowiadają za zaległości podatkowe tych osób powstałe w czasie likwidacji. Do odpowiedzialności likwidatorów przepisy art. 116 i art. 116a stosuje się odpowiednio.”

Nowo dodany przepis reguluję kwestię odpowiedzialności za zaległości podatkowe powstałe w czasie likwidacji spółki. W myśl tego przepisu odpowiedzialność za zaległości podatkowe ponoszą likwidatorzy spółki, innych osób prawnych, do których stosuje się odpowiednio przepisy art. 116 i 116a Ordynacji podatkowej.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com