Zakup przez pracodawcę indywidualnej i ogólnej polisy ubezpieczeniowej dla pracowników delegowanych w zagraniczną podróż służbową – PIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 14 października 2013 r., nr IPPB2/415-536/13-4/MK rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z planowanym zakupem przez pracodawcę indywidualnej i ogólnej polisy ubezpieczeniowej dla pracowników delegowanych w zagraniczną podróż służbową.
Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym stanie faktycznym. Przedsiębiorstwo zamierza objąć pracowników ubezpieczeniem kosztów leczenia za granicą podczas zagranicznych podróży służbowych. W przypadku polisy ubezpieczeniowej ogólnej podatnik zakłada, że polisa wydana byłaby na przedsiębiorcę. Beneficjentem byłoby przedsiębiorstwo, a z polisy pokrywane byłyby koszty leczenia delegowanego za granicę pracownika. Jeżeli chodzi o zakres ubezpieczenia to planowane jest ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą w przypadku choroby powstałej podczas podróży zagranicznej, jak również ubezpieczenie kosztów transportu zwłok do kraju w razie zgonu pracownika za granicą.

Organ podatkowy wykazał, że pracodawca jest zobowiązany do dokonania zwrotu, przysługujących pracownikowi wydatków przez niego poniesionych w czasie zagranicznej podróży służbowej. W przypadku choroby, pracownikowi należy się zwrot przysługujących wydatków, określonych jako: niezbędne koszty leczenia za granicą. W razie śmierci pracownika za granicą, pracodawca pokrywa koszty transportu zwłok do kraju. Organ uznał zatem, że skoro pokrycie przez pracodawcę ściśle określonych świadczeń zdrowotnych – związanych z podróżą służbową – jest jego obowiązkiem, to należy przyjąć, że poniesienie przez pracodawcę kosztów wykupienia polisy ubezpieczeniowej zarówno indywidualnej jak i ogólnej powoduje zabezpieczenie się pracodawcy przed ewentualnymi, nieprzewidzianymi wydatkami związanymi ze zwrotem udokumentowanych kosztów leczenia za granicą. Zatem zdaniem organu dokonaną przez przedsiębiorcę opłatę za wykup indywidualnej polisy ubezpieczeniowej, należy uznać, jako odpowiednią realizację obowiązku narzuconego pracodawcy w postaci ewentualnego zwrotu należności przysługujących pracownikowi z tytułu niezbędnych kosztów leczenia za granicą. W związku z tym, brak jest podstaw, by przyjąć, że pracodawca kieruje się chęcią zapewnienia korzyści swoim pracownikom, którzy zostali oddelegowani do wykonania zadania stanowiącego przedmiot działalności pracodawcy. Oznacza to, iż wartość zapłaconych z tego tytułu składek ubezpieczeniowych przez przedsiębiorcę nie będzie stanowić przychodu dla pracownika odbywającego zagraniczną podróż służbową, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku powyższym, należy zauważyć, iż pracodawca wykupując ogólną polisę ubezpieczeniową dla swoich pracowników, będzie jej właścicielem i jedynym podmiotem wskazanym jako uprawniony do otrzymania całego świadczenia ubezpieczeniowego a z polisy pokrywane będą koszty leczenia za granicą w przypadku choroby powstałej podczas podróży zagranicznej delegowanego pracownika. W związku z tym pracodawca poprzez ubezpieczyciela, zamierza zwrócić wydatki, które mogą wystąpić podczas podróży służbowej zagranicznej, na wypadek ziszczenia się okoliczności, od których ubezpiecza polisa. W konsekwencji, pracodawca nie kieruje się więc chęcią zapewnienia korzyści swoim pracownikom, lecz zabezpiecza się na wypadek powstania przyjętego przez siebie z uzasadnionych przyczyn, obowiązku zwrotu należności, tym sposobem przysługujących z tytułu podróży służbowej delegowanym pracownikom. Zatem wartość zapłaconych składek ubezpieczeniowych, z tytułu wykupu przez pracodawcę ogólnej polisy ubezpieczenia, nie będzie stanowić przychodu dla pracownika odbywającego zagraniczną podróż służbową, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Kategorie: PIT.