Zakaz uchwalania przez radę gminy stawek podatku od nieruchomości w trakcie roku podatkowego – PN

Rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, w tym że stawki te nie mogą przekroczyć rocznie górnych limitów ustawowych. Stawki te ustawy ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Te górne granice stawek kwotowych ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski minister właściwy do spraw finansów publicznych – przy czym wskaźnik wzrostu cen konsumpcyjnych ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.
W przypadku nieuchwalenia stawek podatków i opłat lokalnych stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy. Zasadę tą należy rozumieć tak, że pojęcie rada nie uchwali stawek oznacza, iż przepis ten ma zastosowanie tylko w przypadku niepodjęcia uchwały na dany rok do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy. Jeżeli zaś rada spóźni się z uchwaleniem stawek i będzie chciała je uchwalić w następnym roku (od dnia 1 stycznia) – to nie będzie już uprawniona, gdyż z mocy prawa obowiązywać będą stawki obowiązujące w poprzednim roku kalendarzowym. Przepis art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych reguluje nie zasady podejmowania przez radę gminy uchwały w sprawie stawek podatkowych – lecz skutki niepodjęcia takiej uchwały. Określone w tym przepisie skutki nie dotyczą procesu uchwałodawczego, lecz procesu samoobliczenia lub wymiaru podatku w sprawach indywidualnych. Z powyższej argumentacji można wyprowadzić pogląd, że z art. 5 ust. 1- 4 i art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lonalnych wynika, iż nie wprowadzają one zakazu uchwalania przez radę gminy stawek podatku od nieruchomości także w trakcie roku podatkowego. Jeżeli więc rada gminy uchwali stawki (zmieni stawki podatku już uchwalone na dany rok podatkowy) w trakcie roku podatkowego wyłącznie w granicach stawek określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych i stawki te będą obowiązywać dopiero od daty wejścia w życie uchwały zmieniającej – to uchwała taka prawa nie narusza.

Nie można przyjąć, by wprowadzenie zmiany stawek podatku od nieruchomości, jak również wprowadzenie lub ograniczenie zwolnień od podatku w trakcie roku podatkowego było niedopuszczalne. Taka zmiana wysokości stawek przewidzianych na dany rok podatkowy może być dokonana przez radę gminy wyłącznie w granicach stawek określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, a stawki te mogą obowiązywać dopiero od daty wejścia w życie uchwały zmieniającej stawki.

Jeżeli art. 5 ust. 1-4 i art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie wprowadzają zakazu uchwalenia przez radę gminy stawek podatku od nieruchomości w trakcie roku podatkowego – to tym samym nie wprowadzają one zakazu wyodrębnienia w trakcie roku podatkowego z dotychczas obowiązującego przedmiotu opodatkowania nowego, bardziej szczegółowego przedmiotu opodatkowania.