Zaistnienie przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym a koszty podatkowe – CIT

Wydatki poniesione przez podatnika na założenie firmy nie stanowią kosztów podatkowych. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Podstawową cechą kosztu podatkowego jest związek tego kosztu z przychodem (ewentualnie z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów). Podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie koszty (poza kosztami negatywnymi z art. 16 ustawy) bezpośrednio lub pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, które uzyskuje pod warunkiem, że koszty te są racjonalne i gospodarczo uzasadnione oraz związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zmierzającą do stworzenia, zabezpieczenia i zachowania źródła przychodów.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że wydatki związane z ukonstytuowaniem się przedsiębiorcy oraz jego zaistnieniem w obrocie gospodarczym nie są kosztami, których celem byłoby osiągnięcie, zachowanie lub zabezpieczenie przychodów. Wydatki dotyczące utworzenia osoby prawnej (np. podatek od czynności cywilnoprawnych, taksa notarialna za dokonanie czynności notarialnych, podatek od towarów i usług) stanowią konsekwencję podjęcia przez założycieli decyzji o założeniu osoby prawnej w celu osiągania korzyści majątkowych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Kategorie: CIT.