Zadaszenie składające się z peronu i przeszklonej konstrukcji a podatek od nieruchomości

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Stosowanie do art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane budowlą jest obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. Przepis ten przykładowo wymienia obiekty budowlane będące budowlami. W rezultacie zakwalifikowania danego obiektu budowlanego do kategorii budowli w rozumieniu Prawa budowlanego decydujące znaczenia ma ocena, czy nie może on zostać przypisany do kategorii budynków albo obiektów małej architektury. Ocenę, czy można dany obiekt zakwalifikować jako budowlę, należy przeprowadzić w oparciu o ustalenia, czy dany obiekt posiada cechy wspólne z wymienionymi w przepisami przykładami, czy do powstania obiektu zastosowano technikę, która mieści się w pojęciu robót budowlanych, czy obiekt ten został wykonany z materiałów, które można uznać za wyroby budowlane, jak również należy bezwzględnie ustalić, jaki jest cel powstania obiektu. Dopiero określenie powyższych kryteriów pozwala na prawidłową klasyfikację obiektu.

Załóżmy, że z dokumentacji powykonawczej wynika, że zadaszenie składa się z dwóch elementów; peronu i przeszkolonej konstrukcji pomiędzy peronem a istniejącymi budynkami. Peron jest konstrukcją wspartą na szeregu podwójnych słupów wraz ze szklanym zadaszeniem.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, że konstrukcja taka przybiera postać wiaty. W potocznym znaczeniu pod pojęciem wiaty rozumie się lekką konstrukcję dachową wspartą na słupach, osłaniającą perony lub miejsca składowe, a także przeszklone konstrukcje dachowe na sienią lub dziedzińcem domu mieszkalnego.

Odnośnie zakwalifikowania wiaty do obiektu budowlanego należy zwrócić uwagę, iż przepisy Prawa budowlanego zawierają jedynie definicję legalną budynku oraz niezbyt precyzyjną definicję obiektu małej architektury. Budynkiem jest obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Obiektem małej architektury są zaś niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, jak kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. Zatem uznać należy, że obiekt budowlany zaprojektowany bez przegród zewnętrznych nie może być budynkiem. Ponadto, ze względu na swoje parametry nie może być także obiektem małej architektury, zatem należy uznać wiatę za budowlę.

Drugim elementem zadaszenia jest przeszklona konstrukcja pomiędzy peronem a istniejącymi budynkami. Jest ona wykonana z wiązarów wraz z krokwiami oraz wykorzystuje części nośne sąsiednich obiektów budowlanych – peronu i budynków. Przeszklona konstrukcja pełni taką samą rolę jak peron i w takim samym celu powstała, zatem jest również budową w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay