Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych  wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku. Sposób ustalania stopy procentowej uzależniony jest od liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez danego płatnika do ubezpieczenia wypadkowego oraz od momentu zgłoszenia danego płatnika. Ustalenie stopy procentowej dla płatników podlegających wpisowi do rejestru REGON zgłaszających do ubezpieczenia co najmniej 10 ubezpieczonych następuje na podstawie grupy działalności, do której należy płatnik. Ponadto ZUS ustala stopę procentową składki wyłącznie płatnikom zgłaszającym do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy za 3 ostatnie kolejne lata kalendarzowe mieli obowiązek i przekazali do ZUS informację o danych do ustalenia składki.

W przypadku płatników nowo zgłaszanych w okresie do 1 stycznia danego roku do 31 marca roku następnego przynależność do grupy działalności ustalana jest na podstawie przeważającej działalności według PKD ujętego w rejestrze REGON w dniu, od którego płatnik składek jest zgłoszony w ZUS, a liczbę ubezpieczonych ustala się w oparciu o stan z miesiąca, w  którym płatnik został zgłoszony w ZUS. Oznacza to, że każdy zgłoszony do ZUS płatnik składek powinien autonomicznie ustalić obowiązującą go wysokość stopy procentowej składki. W przypadku wyodrębnienia nowego płatnika składek z podmiotu istniejącego nie istnieją przepisy szczególe dopuszczające możliwość sukcesji stopy procentowej składki pomiędzy płatnikami. Zatem brak jest podstaw do przyjęcia, że oddział – nowy płatnik utworzony poprzez wyodrębnienie z majątku podmiotu już istniejącego określonej części aktywów, jak też przejęcie części pracowników zgodnie z art. 23 (1) Kodeksu pracy będzie prowadził działalność w zakresie, który był wcześniej prowadzony przez spółkę, będzie skutkował również przejęciem stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, która obowiązywała poprzedniego płatnika składek.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.