Wyrok z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie C-153/11 (Kłub OOD), czyli o prawie do odliczenia dobra inwestycyjnego niewykorzystywanego bezpośrednio w działalności podatnika – VAT

Trybunał w niniejszej sprawie orzekł, czy prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości, stanowiącej dobro inwestycyjne zaliczone do majątku przedsiębiorstwa, powstaje w okresie podatkowym, w którym podatek stał się wymagalny, niezależnie od…

3. Wyrok z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie C-153_11

Kategorie: VAT.