Wyrok z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie C-495/12 (Bridport and West Dorset Golf Club Limited), czyli zwolnienie usług wykonywanych na rzecz osób uprawiających sport przez klub sportowy może objąć również usługi na rzecz osób niebędących jego członkami – VAT

W ocenie Trybunału, ze względu na to, że zwolnienie z art. 132 ust. 1 lit. m) Dyrektywy 112 dotyczy uprawiania sportu i wychowania fizycznego w ogóle – w celu jego stosowania nie wymaga się, aby aktywność sportowa była podejmowana na określonym poziomie, na przykład zawodowym, ani też aby ta aktywność była podejmowana w określony sposób, tj. regularnie lub w sposób zorganizowany bądź w celu uczestniczenia w zawodach sportowych. Przepis ten służy wspieraniu niektórych rodzajów działalności interesu ogólnego, czyli usług mających ścisły związek z uprawianiem sportu lub z wychowaniem fizycznym, które są świadczone przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym. Przepis ten ma zatem na celu wspieranie podejmowania takiej aktywności przez szerokie warstwy społeczeństwa.
Z tego wynika, że np. dostęp do pola golfowego jest konieczny do uprawiania tego sportu, usługa polegająca na przyznaniu prawa do korzystania z pola golfowego jest ściśle związana z uprawianiem sportu w rozumieniu art. 132 ust. 1 lit. m) Dyrektywy 112, niezależnie od okoliczności, czy dana osoba gra w golfa regularnie lub w sposób zorganizowany bądź też w celu uczestniczenia w zawodach sportowych.
A zatem jeśli usługa ta jest świadczona przez organizację nienastawioną na osiąganie zysku, jest ona objęta zwolnieniem z  VAT przewidzianym w tymże art. 132 ust. 1 lit. m), bez konieczności ustalenia, czy jest świadczona na rzecz członka organizacji, czy też gracza niebędącego członkiem.
Jednocześnie, w ocenie Trybunału, wyłączanie z tego zwolnienia w oparciu o status odbiorcy rozpatrywanych usług, podczas gdy status ten nie zmienia istoty usługi, czyli przyznania dostępu do pola golfowego w celu uprawienia tego sportu, byłoby niezgodne z celem art. 132 ust. 1 lit. m) Dyrektywy 112..
Tym samym, w ocenie Trybunału

  1. Artykuł 134 lit. b) Dyrektywy 112 należy interpretować w ten sposób, że nie wyłącza on ze zwolnienia przewidzianego w art. 132 ust. 1 lit. m) tej dyrektywy świadczenia usług polegającego na przyznaniu przez organizację nienastawioną na osiąganie zysku, która zarządza polem golfowym i posiada strukturę członkowską, prawa do korzystania z tego pola golfowego graczom niebędącym członkami tej organizacji.
  2. Artykuł 133 akapit pierwszy lit. b) Dyrektywy 112 należy interpretować w ten sposób, że nie pozwala on państwom członkowskim na wyłączenie ze zwolnienia przewidzianego w art. 132 ust. 1 lit. m) tejże dyrektywy świadczenia usług polegających na przyznaniu prawa do korzystania z pola golfowego zarządzanego przez organizację nienastawioną na osiąganie zysku, która posiada strukturę członkowską, w przypadku gdy usługa ta jest świadczona na rzecz graczy niebędących członkami wspomnianej organizacji.

źródło

Kategorie: VAT.