Wyrok TSUE w sprawie Bawaria Motors sp. z o.o. (C-160/11) – opodatkowanie sprzedaży samochodów używanych w procedurze VAT-marża – VAT

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 19 lipca 2012 r. dotyczącego spółki Bawaria Motors (C-160/11), wypowiedział się w sprawie skutków  podatkowych nabywania pojazdów przez podatnika-pośrednika ze zwolnieniem z podatku od towarów i usług, od sprzedawcy, który skorzystał z częściowego odliczenia naliczonego podatku. Podatnik pośrednik nie ma prawa do stosowania procedury opodatkowania marży.
Przedmiot rozstrzygnięcia dotyczył tego, czy Spółka może zastosować procedurę opodatkowania marży przewidzianą dla dostawy towarów używanych w stosunku do pojazdów używanych nabytych uprzednio jako zwolnione od podatku, na podstawie § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie podatku od towarów i usług, od podatnika, któremu przysługiwało częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego (nie więcej niż 60%- max 6000zł).

W ocenie Trybunału, zwolnienie przewidziane w art. 136 lit. b) Dyrektywy 112 może dotyczyć wyłącznie dostawy towarów, których nabycie nie uprawniało do odliczenia na podstawie prawa krajowego. Dodatkowo wykładnia taka, w ocenie Trybunału, jest zgodna z ogólną logiką art. 314 tej dyrektywy. Wspólną bowiem cechą sytuacji umożliwiających zastosowanie procedury opodatkowania marży, do których zalicza się wyłączenie wskazane w art. 136 lit. b), jest okoliczność, że podmiot dokonujący dostawy podatnikowi pośrednikowi nie mógł w żadnym zakresie odliczyć podatku naliczonego na wcześniejszym etapie obrotu przy nabyciu towaru, poniósł więc w całości ciężar tego podatku.

W związku z tym, w ocenie Trybunału, zwolnienie z  podatku od towarów i usług przewidziane w § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie podatku od towarów i usług dla dostaw pojazdów samochodowych podatnikowi pośrednikowi dokonywanych przez podatników, którzy mieli prawo do częściowego odliczenia podatku na wcześniejszym etapie obrotu na podstawie owego art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., nie mieści się w ściśle określonej hipotezie normy art. 136 lit. b) dyrektywy. W konsekwencji późniejsza dostawa tych pojazdów dokonywana przez podatnika pośrednika nie podlega procedurze opodatkowania marży.

W związku z powyższymi rozważaniami na postawione pytanie Trybunał odpowiedział, iż art. 313 ust. 1 i art. 314 w związku z art. 136 i 315 Dyrektywy 112 należy interpretować w ten sposób, że podatnik pośrednik nie ma prawa do stosowania procedury opodatkowania marży przy dostawie pojazdów uznawanych za towary używane w rozumieniu art. 311 ust. 1 pkt 1 dyrektywy, nabytych uprzednio ze zwolnieniem z  podatku od towarów i usług od innego podatnika, który skorzystał z prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego od ceny tych pojazdów na wcześniejszym etapie obrotu.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.