Wypłaty z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu za porozumieniem stron nie koniecznie mają charakter odszkodowania i mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Spółka zawiera długoterminowe umowy najmu. Gdy z ekonomicznego punktu widzenia dalsze prowadzenia działalności w lokalizacji, której dotyczy umowa jest bezzasadne spółka rozwiązuję tę umowę najmu w oparciu o porozumienie zawarte z wynajmującym. Zgodnie z postanowieniami tego porozumienia spółką wypłaca wynajmującemu odszkodowanie za szkody powstałe w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie najemcy – spółki. Czy wypłacane przez Spółkę odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przy tym należy zwrócić uwagę, że czynność z art. 5 ust. 1 tej ustawy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy mają one charakter wzajemnych świadczeń. W związku z powyższym wypłata odszkodowania nie podlega opodatkowaniu podatkiem  od towarów i usług. Jednakże w poruszonym stanie faktycznym nie mamy do czynienia z odszkodowaniem, którego istotą jest cel naprawienia wyrządzonej szkody. Sam fakt, wcześniejszego rozwiązania umowy za porozumieniem stron nie daje podstaw do twierdzenia, że w danym przypadku występują szkoda. Ponadto jak wskazał NSA w wyroku z dnia 7 lutego 2014 r. (I FSK 1664/12) , że to, „iż umowa najmu sama w sobie nie przewiduje możliwości jej wypowiedzenia, nie oznacza jeszcze, że strony umowy nie mogą później dokonać – w ramach swobody kontraktowej – modyfikacji łączącego je stosunku prawnego, poprzez np. zawarcie porozumienia umowę najmu rozwiązującego. Trudno w świetle stanu faktycznego sprawy stwierdzić, dlaczego taka zmiana – dokonana za zgodą obu stron – miałaby świadczyć o tym, że niejako automatycznie dochodzi do powstania szkody, która wymaga wypłacenia odszkodowania”. Wypłaty z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu za porozumieniem stron płyną z tego samego źródła, jakim jest łączący stronę stosunek prawny, czyli właśnie umowa najmu. Są to rozliczenia związane z tą umową i jeżeli najem podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to i te wypłaty także.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.