Wynagradzanie członków zarządu spółki z o.o. na podstawie stosunku organizacyjnego

Członek zarządu pełni swoją funkcję na podstawie stosunku organizacyjnego, który jest następstwem ustanowienia (wyboru). Za tego typu ustanowieniem nie muszą iść żadne inne czynności związane z zawarciem przez strony stosunku umownego. Fakt powołania może wiązać się z wynagrodzeniem lub nie. Następstwem nawiązanego stosunku organizacyjnego (bycie członkiem organu) może być nawiązanie stosunku obligacyjnego, na przykład umowa o pracę, umowa o zarządzanie.

Od woli spółki zależy, czy stosunek organizacyjny będzie wyłączną podstawą wykonywania obowiązków, czy będzie się wiązał z wynagrodzeniem czy nie. W przypadku nawiązania stosunku pracy (czy też umowy o zarządzanie itp.) zasadą jest odpłatność. Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 lutego 2015 r. (I UK 221/14, LEX nr 1663397): „Zarządzanie zakładem pracy może być wykonywane na podstawie stosunku pracy, umowy menedżerskiej lub bezpośrednio na podstawie stosunku organizacyjnego łączącego członka zarządu ze spółką. Kwalifikacja kontraktu menedżerskiego jako umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego zależy od okoliczności konkretnego wypadku. Jeżeli kontrakt menedżerski ma charakter umowy o pracę, osoba wykonująca tę umowę podlega ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach jak inni pracownicy. Jeśli ma cechy umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu, podlega ubezpieczeniom jak zleceniobiorcy w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych”.

Wynagrodzenie uzyskiwane przez członka zarządu w ramach pełnienia tej funkcji na podstawie aktu powołania ustawodawca zaliczył do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.). W takim przypadku obliczając zaliczkę od dochodu członka zarządu, płatnik powinien uwzględnić regulacje wynikające z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. Przepis ten stanowi, że płatnicy są zobowiązani pobierać zaliczki na podatek w wysokości 18% należności, pomniejszonej o:

  • miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 ustawy z  dnia 26 lipca 1991 r. oraz
  • potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne (z zastrzeżeniem opisanym poniżej).

Członek zarządu może w dowolnym czasie złożyć płatnikowi wniosek o pobór zaliczki na podatek według stawki 32%.

Przedstawiony sposób obliczania zaliczki na podatek w przypadku dochodów uzyskiwanych z racji pełnienia funkcji członka zarządu podlega pewnym modyfikacjom. Pełnienie takiej funkcji na podstawie powołania nie jest bowiem tytułem do ubezpieczeń społecznych ani do ubezpieczenia zdrowotnego. W konsekwencji zaliczka na podatek od wynagrodzenia członka zarządu powinna być pobrana w wysokości 18% (lub 32% – na wniosek podatnika) przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania.

Wysokość potrącanych przez płatnika kosztów uzyskania przychodów określa art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. Z powołanego przepisu wynika, że koszty te wynoszą 111,25 zł miesięczne, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł (także wówczas gdy miejscowość zamieszkania członka zarządu jest inna niż miejscowość, w której znajduje się siedziba płatnika).

Jest to więc rozwiązanie bezpieczne i korzystne z uwagi na brak obciążeń w zakresie składek ZUS.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.